Skredvarsling i Norge

www.varsom.no www.varsom.no


Norge er et fjelland med økende ferdsel i snøskredutsatt terreng. De siste årene har det forulykket omkring 10 personer hver vinter på grunn av snøskred.

Det skjer en eksplosiv økning i bruk av bratt terreng, terreng som per definisjon er skredutsatt. Nordmenn endrer raskt sine vaner fra fjellski til topptur, og utenlandske turister trekkes til Norges uberørte skifjell i økende grad. Eksponeringstiden i skredterreng mangedobles årlig – frykten er at ulykkestallene vil eksplodere. Bevissthet og kunnskap rundt snøskred blant det norske folk er økende, men begrenset forulykket omkring 10 personer hver vinter på grunn av snøskred.

NVE lanserte snøskredvarsling for mesteparten av den skredutsatte fjellheimen i januar 2013 for å forebygge skredulykker i Norge. Snøskredvarslingen ble godt mottatt og har mange flittige brukere. Mange av brukerne melder tilbake at de har unngått ulykker på grunn av varslene og at de har lært mye av å lese varslene.

Snøskredvarslingen består av i overkant 70 observatører. Disse ble rekruttert ut fra ferdigheter, erfaring, kunnskap og lokal forankring, og har gjennomført spesialopplæring i snøskredobservasjoner og ferdsel i skredterreng. Observatørene sørger for at det kommer inn to til tre observasjoner fra hver region ukentlig i sesongen. Observasjonene blir behandlet av en egen varslingsgruppe som sammen med meteorologiske data og ulike vær- og snømodeller danner grunnlaget for skredvarselet som blir oppdatert daglig.

For å bestemme skredfaren må skredproblemet identifiseres og beskrives – dette innebærer en analyse som svarer på spørsmålene: Hva slags skred forventes? Hva gjør at skred kan gå? Hva skal til for at skred utløses? Hvor store/kraftige blir skredene? Hvor utbredt er skredfaren i regioner? Hvilken himmelretning og høydenivå er mest utsatt?

Skredvarslet oppgir regional faregrad, som sier noe om sannsynlighet og størrelse på forventede skred. Regionene er fra 1 800 til 15 000 kvadratkilometer, slik at lokale vurderinger og enkelhengvurderinger er i tillegg nødvendig for å gjøre gode valg. Det regionale varslet vil i de fleste tilfeller angi hvilke skredproblem man forventer i regionen, og er derfor et svært nyttig hjelpemiddel – men ikke en fasit.

Det viktigste grunnlaget for å lage et skredvarsel er observasjoner fra felt – observatørenes vurdering av faregrad og skredproblem, observasjoner av skred og tegn på ustabilitet, stabilitetstester og snøprofiler, samt bilder fra webkamera. Dette danner grunnlaget til å forstå nåsituasjonen.

Skredskolen på varsom.no er laget for å gi kunnskap – for å lettere kunne håndtere skredproblemet. Både gjenkjenne skredproblemene i terrenget og for å unngå å utløse skred som følge av disse.

På tross av en god start for Snøskredvarslingen er det fortsatt mange som ikke kjenner til varslet eller vet hvordan de skal bruke det. Det er også mange som er på tur med kunnskap om snøskred som ikke bidrar med sine observasjoner.

Det er behov for å fortsette skredløftet – for å heve kunnskapsnivået om skred og få folk til å dele observasjoner på www.regobs.no. Det er også mulig å dele observasjoner gjennom å bruke appen regobs.
 www.backcountryaccess.com


www.fjellsentralen.no 
#fjellsentralen

 


www.msmg.org